Меню
Кошница

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:


„Нутренд България“ ЕООД с ЕИК: 202792101, със седалище и адрес на управление:  гр. София, ул. „Нишава“ № 40, ап. магазин 1, email: [email protected]  

„Нутренд България“ ЕООД (Наричано за краткост „Администратор“, „Ние“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата политика има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

„Нутренд България“ ЕООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящата политика за поверителност.     

1. „Нутренд България“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина https://nitrotiger.com/ и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:                                  

1.1. Изрично получено съгласие от потребител/клиент;        

1.2. Изпълнение на задълженията на „Нутренд България“ ЕООД по договор с потребител/клиент;                                       

1.3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора „Нутренд България“ ЕООД;                                               

1.4. За целите на легитимните интереси на администратора „Нутренд България“ ЕООД или на трета страна;  

2. „Нутренд България“ ЕООД събира и обработва лични данни, които потребителите/клиентите предоставят във връзка с използването на онлайн магазина https://nitrotiger.com/ и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:                                                         

2.1.Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;                

2.2.Индивидуализация на страна по договора;                        

2.3.Счетоводни цели;                              

2.4.Статистически цели;                                                                         

2.5.Защита на информационната сигурност;                                             

2.6.Обезпечаване на изпълнението на договор;  

2.7.Изпращане на информационен бюлетин при изразено от потребителя/клиента желание.

2а. При обработка на личните данни на потребителите/клиентите, „Нутренд България“ ЕООД спазва следните принципи:                 

3.1.Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;           

3.2.Ограничение на целите на обработване;                                                         

3.3.Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; 

3.4.Точност и актуалност на данните;                                                                 

3.5.Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;                       

3.6.Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. „Нутренд България“ ЕООД извършва следните операции с предоставените от потребителите/клиентите лични данни за следните цели:                                                                                                                                                3.1.Регистрация на потребителски профил в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на потребителски профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата по закупуване на стоки от разстояние и тя е достъпна и без създаването на такъв профил;             

3.2.Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;                                    

3.3.Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) и рекламни съобщения – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до потребителите/клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ от потребителя/клиента.                    

3.4. Покупко-продажба на стоки от разстояние - целта на тази операция е съдействие при прехвърляне на стоката чрез сключване на договор за покупко-продажба с физическо лице.

4. „Нутренд България“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:                    

4.1.Данни за регистрация и получаване на бюлетин (имена, е-mail, телефон).      

Цел, за която се събират данните:

1) Осъществяване на връзка с потребителя/клиента и изпращане на информация към него,

2) за целите на регистрация на потребителски профил в онлайн магазина, както и

3) за изпращане на информационен бюлетин.                                                   

Основания за обработка на личните данни на потребителя/клиента - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на договор, между „Нутренд България“ ЕООД и потребителя/клиента се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от потребителя/клиента изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR;              

4.2.Данни за извършване на доставка (имена, телефон, e-mail, адрес).                               

Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на „Нутренд България“ ЕООД по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на поръчаните стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупените стоки.                                                                                                     

Основание за обработка на личните - С приемането на политиката за поверителност в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на договор, между „Нутренд България“ ЕООД и потребителя/клиента се създава договорно отношение, на което основание „Нутренд България“ ЕООД обработва лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.    

5. „Нутренд България“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:  

5.1.Разкриват расов или етнически произход;               

5.2.Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;              

5.3.Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

6. „Нутренд България“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

7. Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

8. „Нутренд България“ ЕООД съхранява лични данни на потребителите/клиентите за срок не по-дълъг от съществуването на профила им в онлайн магазина или извършване на поръчка като „Гост“. След заличаване на потребителския профил или успешно приключване на поръчка, „Нутренд България“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички личнни данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива личността на потребителя/клиента).

9. „Нутренд България“ ЕООД съхранява лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 10 години за целите на защита на правните интереси на „Нутренд България“ ЕООД при съдебни или административни спорове с потребители/клиенти на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.               

10. „Нутренд България“ ЕООД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните си интереси и законови задължения, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.      

11. „Нутренд България“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на потребителите/клиентите на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които потребителите/клиентите са се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).   

12. В случай, че потребителят/клиентът не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Нутренд България“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, потребителят/клиентът може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, отправено до „Нутренд България“ ЕООД.  

13.С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на потребителски профил в онлайн магазина, профилът става неактивен. Потребителят/клиентът може да продължи да разглежда онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършва поръчки като „Гост“ или да регистрира нов потребителски профил. 

14. В случай, че потребителят/клиентът е направил поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който може да оттегли съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

15. Потребителят/клиентът има право да изиска и получи от „Нутренд България“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, като ако е с регистриран потребителски профил, може по всяко време да види в профила си личните данни, които е предоставил и се обработват от „Нутренд България“ ЕООД. 

16. Потребителят/клиентът има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.

17. „Нутренд България“ ЕООД при поискване предоставя на потребителя/клиента копие от обработваните лични данни, свързани с него, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Нутренд България“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.           

18. Потребителят/клиентът може да коригира или попълни неточни или непълни лични данни, свързани с него директно през потребителския си профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Нутренд България“ ЕООД в свободен текст.    

19. Потребителят/клиентът има право да поиска от „Нутренд България“ ЕООД изтриване на част или всички свързани с него лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:                                       

19.1.Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

19.2.Потребителят/клиентът оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

19.3.Потребителят/клиентът възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;    

19.4.Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;            

19.5.Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Нутренд България“ ЕООД;   19.6.Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. 

20. Администраторът „Нутренд България“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:  

20.1.За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

20.2.За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Нутренд България“ ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;                  

20.3.По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

20.4.За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;              

20.5.За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

21. В случай на упражняване от страна на потребителя/клиента на правото да бъде забравен, „Нутренд България“ ЕООД ще изтрие всички негови данни, с изключение на следната информация:       

21.1.Информация, която е необходима, за да се удостовери, че правото на потребителя/клиента да бъде забравен е изпълнено – имейл, IP адрес;         

21.2.Техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с личността на потребителя/клиента; 

21.3.Електронна поща, с която потребителят/клиентът е извършил регистрация в онлайн магазина;

22. За да упражни правото си да бъдете забравен  е необходимо потребителят/клиентът да изпрати  искане в свободен текст по имейл до „Нутренд България“ ЕООД.

23. В случай, че има направена от поръчка от потребителя/клиента, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който може да поиска да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

24. „Нутренд България“ ЕООД не изтрива данните, по отношение които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

25. Потребителят/клиентът има право да изиска от „Нутренд България“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:    

25.1.Оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на „Нутренд България“ ЕООД да провери точността на личните данни;                       

25.2.Обработването е неправомерно, но потребителят/клиентът не желае личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;                  

25.3. „Нутренд България“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят/клиентът ги изиска за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;      25.4. Потребителят/клиентът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Нутренд България“ ЕООД имат преимущество пред интересите на потребителя/клиента.

26. Потребителят/клиентът може да поиска от „Нутренд България“ ЕООД да го информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Нутренд България“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.  

26а. Потребителят/клиентът може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от „Нутренд България“ ЕООД, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.    

27. Ако „Нутренд България“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните данни на потребителя/клиента, което може да породи висок риск за права и свободи на последния, „Нутренд България“ ЕООД уведомява потребителя/клиента без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.  

28. „Нутренд България“ ЕООД  не е длъжен да уведомява потребителя/клиента, ако:      

28.1. „Нутренд България“ ЕООД е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;                        28.2. „Нутренд България“ ЕООД е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на потребителя/клиента;    

28.3.Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.    

29. „Нутренд България“ ЕООД не извършва трансфер на лични данни към трети държави. 

30. „Бисквитки“.

За да може този уебсайт да функционира правилно и да сме в състояние да предоставим най-подходящите продукти и услуги на посетителите на сайта, ние поставяме малки файлове с данни на Вашето устройство, наречени „бисквитки” (cookies). Настоящата политика Ви предоставя информация за тези „бисквитки“ и за това как да ги управлявате.

30.1.Какво представлява „бисквитката“?

“Бисквитките” са малки файлове, които се съхраняват на Вашето устройство и които ни помагат да събираме данни за Вашите действия. По-конкретно, „бисквитките” ни позволяват да съхраняваме Вашите настройки и предпочитания, да помним Вашите данни за достъп, да предоставяме целенасочено съдържание и маркетингови комуникации, и ни помагат да разберем коя част на нашия Уебсайт е най-популярна и да анализираме работата на Уебсайта. „Бисквитките” може да идват от нас (“бисквитки от първа страна”) или от трети страни, чиито услуги ползваме (“бисквитки от трети страни”).

30.2. Какви „бисквитки“ използваме на нашия Уебсайт?

Абсолютно необходими „бисквитки“:

Това са „бисквитки“, които са необходими за функционирането на нашия Уебсайт. Те включват например „бисквитки“, които Ви позволяват да влизате в защитени зони на нашия Уебсайт. Тези „бисквитки“ не събират информация за Вас, която може да бъде използвана за маркетинг или за запомняне на мястото, на което сте били в интернет. Тази категория „бисквитки“ не може да бъде деактивирана.

Аналитични „бисквитки“:

Те ни позволяват да разпознаваме и да броим посетителите, както и да виждаме как посетителите се движат в нашия Уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който функционира нашият Уебсайт, например, като направим така, че потребителите/клиентите да намират лесно това, което търсят. Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да Ви идентифицира. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е анонимна и се използва само за подобряване на начина на функциониране на Уебсайта.

Функционални „бисквитки“.

Те се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на нашия Уебсайт. Това ни позволява да персонализираме нашето съдържание за Вас и да си припомним Вашите предпочитания (например Вашият избор на език или регион). Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да Ви идентифицира. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е анонимна и се използва само за подобряване на начина на функциониране на Уебсайта.

Плъгини на социалните мрежи – този уебсайт използва плъгини на социалните мрежи Facebook, Google + и др. На определени страници в сайта  са разположени бутони на социалните мрежи. Ако сте влезли в профила си в социалните мрежи по време на посещението в нашия уебсайт, то социалната мрежа може да свърже достъпа до уебсайта ни с Вашия профил. След което всяко едно действие, свързано с използване на някои от бутоните за споделяне, харесване и т.н. на социалните мрежи, ще бъде предадено и съхранено на съответната социална мрежа, така че Вашите приятели/последователи ще могат да видят харесаната или споделена от Вас информация от конкретния уебсайт. Ако не желаете социалните мрежи да свързват посещението Ви в нашия уебсайт с профилите Ви, трябва да излезнете от профила си на социалната мрежа преди да посетите този уебсайт. 

30.3. Как да управлявате бисквитките, съхранявани във вашето устройство?

Бисквитките могат да бъдат деактивирани или премахнати с инструменти, които са налични  в повечето съвременни браузъри. Настройките на всеки браузър са индивидуални, като предлагат различни функционалности и възможности за управление. За повече информация как можете да блокирате, изтриете или деактивирате бисквитки, моля, прегледайте настройките на Вашия браузъра или устройство.

31. В случай на нарушаване на правата на потребителя/клиента съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, потребителят/клиентът има право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни.        

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.       

Телефон: 02 915 3 518. Интернет страница: www.cpdp.bg